‘n muilesel wat geen verstand het nie

HERMANN G. SIMON – The Stubborn Mule (1881)

“Wees nie soos ‘n perd, soos ‘n muilesel wat geen verstand het nie, wat ‘n mens moet tem met toom en teuel as sy tuig, anders kom hy nie naby jou nie.” Psalm 32:9

Ek mis die eredienste van die Here en dit gaan teen my gewete dat ons dit nalaat. Ek erken ons gewetens verskil oor die regheid van die grendel regulasies en is nie onfeilbaar soos die Bybel nie. 

Hierdie plasing is ’n beroep op alle Christine om hulle plig van kardinale belang na te kom om alle dinge te beproef soos ons lees in 1 Thess 5:21-21 “Beproef alle dinge; behou die goeie. Onthou julle van elke vorm van kwaad.” As godsdiens nie ‘n gekompartementeelde sy uitstalling is nie, as dit die diepste en beheersende saak van die lewe is, dan val die verhoudings tussen al die lewensbelange onder die titel godsdiens. Ja alle dinge, dit sluit die medici en wette van owerhede ook in. 

As die enigste antwoorde wat mediese spesialiste gee, logiese dwalings is, of hulle ignoreer jou wanneer mens oor mediese dinge navraag doen, en mense hulle nog steeds vertrou dat hulle die beste weet, laat ons dan nie so ons plig na te om alle dinge te beproef nie?  Party sê “alle dinge” hier beteken net geestelik dinge asof ons nie ook dinge aangaande die liggaam moet beproef nie. Die vraag kom dan op of ons gekwalifiseerd is om mediese dinge te beproef. Die antwoord is die vers is gerig aan alle Christene nie net mediese spesialiste nie.

Aangaande die medici, dit raak onder andere die 6de en 9de gebod wat natuurlik ‘n morele saak is en dus ook n geestelike saak is. 6de gebod want dokters is veronderstel om die lewe van pasiënte te probeer bewaar en 9de gebod want hulle moet seker maak dat die mediese oplossings vir ’n siekte toestand nie gebaseer is op leuens.

Iemand het hierdie wyse woorde gese op my soortgelyke plasing:

En as hulle priesterlike gesag bevraagteken word, dan reageer hulle dom-astrant ook. Baie van wat as "wetenskap" aangebied word het egter ernstige logiese probleme, wat dit as pseudowetenskap uitwys. Die wetenskaplie metode het voortgespruit uit die christelike wysbegeerte van die middeleeue (Skolastiek en ander) en is geformuleer en verduidelik deur denkers soos Francis Bacon. 
Dit maak voorveronderstellings wat bymekaar hoort:
* Ordelike skepping wat onderhewig is aan wette en kousaliteit.
* Menslike vermoë om dit te kan verstaan. Egter ook menslike swakhede wat tot wanpersepsies en drogredenering kan lei.
 Dus kan eksperiment gebruik word om deur herhaling effekte uit te wys, te dokumenteer en te meet. Van die uitslag kan daar afleidings gemaak word oor wetmatighede. Daar sal egter ook altyd seker gemaak moet word, dat dit nie op valse toeskrywings berus nie, dus kontroleeksperimente is 'n moet.
Geen van die denkers wat die wetenskaplike metode ontwikkel het, se uit iets van "peer-review" of dat jy mense met 'n doktorsgraad, konsensus of gesaghebbendheid moet vertrou. 

Die meeste mense gaan of het reeds die entstof geneem omdat hulle ‘n dokter is, of dat hulle die woord van hul dokter vertrou wat se dat dit veilig en effektief is. 

Hulle oorweeg nie: 

  • Daar is nadele in die hoogs gespesialiseerde velde van die moderne mediese ondernemings.
  • Dat die veld van aansteeklike siektes gedurende die afgelope eeu sterk gepolitiseer is (dus nie meer ’n geldige veld). 
  • Hulle het ook nie die elementêre vrae van aansteeklike siektes dogma gevra wat sedert die ontstaan daarvan gevra moes word nie. 

Hoe weet ek dit? Dit is omdat hulle hul plig nagelaat het van om alle dinge te beproef. Hulle het dit heeltemal ‘n ‘no-brainer’ besluit in hierdie gebied gemaak. 
Die resultate is ‘n ontsaglkik boosheid wat in die wêreld losgelaat word. Dit is ook ’n geleentheid vir die kansvatters op alle gebiede om vryheid en eiendom weg te neem.

Deur die ganse geskiedenis was die retoriek van naam noem op ‘n kontriversiele plasing soos die as samesweringsteorie nog nooit suksesvol om goeie redenasies te weerlê nie.

Of soos ek in Engels gesê het: “Throughout history the rhetoric invoking of “conspiracy theory” has never been successful to refute sound reasoning.”

Die oomblik toe mense aanvaar het dat die regering die regte ding gedoen het verlede jaar om die grendel wette toe te pas en enige dokters of wetenskaplike te beboet of in die tronk te sit wie afwyk van die narratief, het hulle hul godgegewe PLIG verloen om hul oordeel op hierdie gebied van medisyne te gebruik en hul mediese besluit uitgekontrakteer aan ‘n beroep van mense wat nie hul verhaal kan bymekaar hou nie en blinde gehoorsaamheid vereis bloot omdat hulle kwalifikasies het sonder enige empiriese bewyse. DIT IS NIE HOE WETENSKAP WERK NIE.

Hier is ook ‘n ander artikel wat gaan oor die problem van aansteeklike siektes

Dit word van ons verwag om ons vryhede prys te gee vir veiligheid, maar dit is ’n valse veiligheid. Dis veiligheid van die valse profete wat sê: Vrede, vrede! — terwyl daar geen vrede is nie.

Jer 6:
10 Wie sal ek toespreek en waarsku, dat hulle kan hoor? Kyk, hulle oor is onbesnede, sodat hulle nie kan luister nie. Kyk, die woord van die Here is vir hulle ‘n smaad, hulle het daar geen behae in nie.
11 Daarom is ek vol van die grimmigheid van die Here; ek het my moeg gemaak om uit te hou. Giet dit uit oor die kinders op die straat en oor die versameling van jongmanne, oor almal; want ook die man saam met die vrou sal gevang word, die grysaard saam met die oue van dae.
12 En hulle huise sal oorgaan op ander mense, landerye en vroue, alles tesame; want Ek sal my hand uitstrek teen die inwoners van die land, spreek die Here.
13 Want van hul kleinste tot hul grootste maak hulle almal onregverdige wins, en van die profeet tot die priester pleeg hulle almal bedrog.
14 En hulle genees die verbreking van die dogter van my volk op die maklikste manier deur te sê: Vrede, vrede! — terwyl daar geen vrede is nie.”

Similar Posts